Undersök effekter hittills och utveckling framåt i distansarbetet

Ledningsgrupper har nu på sitt bord att ta fram riktlinjer för arbetet efter corona. Distansarbetet är här för att stanna i någon mån, men vilka arbetsformer stärker verksamhetens resultat och strategi? Vilka riktlinjer ska organisationen ha? I den beslutsprocessen bör man ta vara på medarbetarnas erfarenheter och syn på hur man bäst skapar resultat utifrån olika arbetsuppgifter. Förutom att det ger bättre beslutsunderlag så kommer det att ha långsiktig bäring på att vara en attraktiv arbetsplats.

I tillägg så förlängs rekommendationerna om distansarbete och det talas om att det får effekt långt in i 2021. Behöver vi planera för en längre tid med arbete på distans/i kombination med kontor, så bör erfarenheterna hittills utvärderas för att kunna utvecklas. 

En kort enkät kan ge värdefullt inspel till besluten.

Publika undersökningar visar bl a att många är överlag nöjda med arbetssituationen, det finns variationer på olika områden men det är framför allt den sociala kontakten som inte är tillräcklig. Undersökningar bland våra kunders medarbetare visar i stort sett samma sak. Hur ser det ut hos er?

En snabb enkät kan ge er en överblick över situationen och ge underlag för att bestämma hur ni ska agera för att säkerställa att medarbetarna har rätt förutsättningar för att jobba kreativt och proaktivt så att verksamheten vidareutvecklas.

En sådan kort enkät kan dels ta reda på nuvarande läge, exempelvis:

  • X % upplever tillräckligt stöd från chefen eller tillräcklig kontakt med kollegor för att kunna göra ett bra jobb
  • Y % upplever att de inte har tillräckligt bra kommunikationsverktyg för att ha ett effektivt och utvecklande samarbete, internt och externt
  • Z % kan bibehålla samma nivå på kontakter med kunder och leverantörer i leveranskedjan
  • W % upplever att de får mer/mindre gjort på hemmaplan – samt varför. T ex hemarbetsplatsens utformning, miljö för koncentrationskrävande arbete, rätt verktyg etc
  • Med mera…

Det är därtill viktigt att ställa framåtriktade frågor för att få underlag till att definiera “det nya normala” och fastställa riktlinjer för arbetet efter corona. Frågor av typen; vilka erfarenheter tiden som varit gett och hur man kan jobba vidare på dem. Vilka arbetsuppgifter är lämpade för vilken arbetsmiljö (distans/kontor) etc  Här finns mer info om hur man arbetar med den processen.

Angående fortsatt arbete under corona är det intressant att fråga vad som kräver utveckling för att man under rådande förhållanden ska kunna ta ytterligare ett steg i arbetsformerna för utveckla verksamheten. Är det t ex öka det kreativa samarbete? Är det kompletterande verktyg?

En enkät följs med fördel av diskussioner med medarbetarna som både ger fler idéer  och skapar delaktighet i utvecklingen. Det finns många nya kreativa metoder för att samlas digitalt och jobba lika bra som i en bra konferens i fysisk form.

Enkäten är kort, den första del kan vara i standardformat som inte kräver initiala resurser från er sida. Vid behov kan den också vara flexibel – frågor kan läggas till eller tas bort.

Den andra delen är specifik för er situation, även om vi har ett förslag att utgå från även där.

Vi har skapat ett paket som är snabbt och relativt lätt att genomföra, lätt att köpa in, lätt för medarbetare att göra och lätt för ledningen att få del av resultatet. Den är också lätt att upprepa för att följa utvecklingen och ha uppdaterat underlag när förutsättningarna hela tiden förändras.

Kontakta oss!

Hur man definierar det nya normala, arbetssätt efter corona

LÄS MER