Högt engagemang i stadsutveckling

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Projektet leds av Exploateringskontoret inom Stockholms stad. Området är utpekat som ett särskilt miljöprofilområde som ska bidra till att utveckla ny teknik och tjäna som föregångare för ett framtida hållbart stadsbyggande.

När alla projektets medarbetare samlas känner man som utomstående direkt att det finns mycket engagemang och energi i denna grupp som tillsammans bygger en stor ny stadsdel i Stockholm, de har ett mycket bra utgångsläge för vidare utveckling.

I de många delprojektens natur ligger att resurser tas in för kortare eller längre tid. Samarbeten sker med många parter inom staden och med entreprenörer och byggbolag. Projektledningen ville därför tydliggöra den kultur som man önskar ska känneteckna samarbetet internt och externt.

Tillsammans med Advantum Progress utkristalliserade projektledningen ett antal värdeord som satte konturerna för hur man vill uppfattas.

Därefter samlade vi medarbetarna för att fylla konturen med innehåll och mening, dvs med vilken konkret förväntan man ska ha på varandra. Hur man ska bete sig när man arbetar i och representerar projektet. Vad man gör inom Norra Djurgårdsstaden för att ta ansvar, visa engagemang och växa tillsammans. Workshopen ledde till att varje medarbetare individuellt identifierade några saker att förbättra, några saker att göra annorlunda, vilket man följer upp kontinuerligt med sin chef.

Projektet följer också upp utvecklingen i en enkät som vi baserat på hela det material som medarbetarna skapat tillsammans. Med det som underlag fortsätter ett förbättringsarbete inom delprojekten.

Vi frågade Staffan Lorentz, projektchef, om hans upplevelser av utvecklingsinsatserna:

“Vi i ledningen och våra medarbetare gjorde gemensamt ett gediget jobb. Utvecklingsaktiviteterna var upplagda så att vi tog tillvara på allt det engagemang som våra medarbetare har och skapade ett riktigt bra resultat tillsammans. Det har gett oss en grund att jobba vidare ifrån, både för oss som organisation och för varje individ.

Advantum Progress har lotsat processen framåt på ett professionellt sätt. Jag upplever att de är lyhörda och har en god förståelse för vår situation och därtill levererar och faciliterar program som engagerar, inspirerar och skapar resultat.”

Läs mer om att införa värderingar»

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer»

Hur införa en levande värdegrund?

LÄS MER