Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling

I den eftersträvansvärda ledningsgruppen jobbar alla med helhetsperspektiv, medlemmarna tar av sig sin “avdelningskeps” för att byta den mot ”helhetshatten” när man stiger in i ledningsgruppsarbetet. Utifrån helhetsperspektivet delar de gemensamma mål och jobbar med gemensamt ansvar för hela verksamhetens bästa. De använder varandras styrkor för att nå det allra bästa resultatet. För att kunna göra det utan prestige och utan att bevaka sitt revir krävs ett tryggt team som är duktiga på kommunikation och särskilt feedback inom gruppen. Teamet fokuserar i huvudsak på strategiska frågor istället för att drunkna i det operativa. För att göra det har de tagit fram en struktur, både kring vilka ärenden som hör hemma i ledningsgruppen såväl som agenda och rutiner. 

Att bli en effektiv och väl fungerande ledningsgrupp kräver både insikt och arbete. För det behöver ledningsgruppen investera en del tid. Eftersom gruppen, organisationen och omvärlden förändras behöver även en ledningsgrupp utvecklas kontinuerligt.

Olika ledningsgrupper har olika förutsättningar och är i olika faser av sin utveckling, ett utvecklingsprogram byggs utifrån det specifika behovet, oftast på basis av nedan komponenter.

Vad gör ledningsgruppen?

Ett viktigt första steg är att ha samma syn på varför ledningsgruppen finns för att sedan utveckla vad man ska åstadkomma och hur man ska arbeta.
I diskussioner skapas samsyn kring ledningsgruppens existens. Varför finns vi till? Vad är vår uppgift och vårt uppdrag?

Utifrån en ledningsgruppsmodell definierar gruppen hur man arbetar tillsammans med strategisk helhetssyn. Arbetar man som ett team idag eller samlas man i en grupp där medlemmarna enbart representerar sina respektive avdelningar? Gruppen behöver också skapa en ledningsgruppsroll, dvs definiera vilket ansvar en ledningsgruppsmedlem har, vad som krävs för att sitta i ledningsgruppen (helhetsperspektiv, verksamhetskompetens, etc).

Ett viktigt område att definiera är vilka frågor som hör hemma i ledningsgruppen. De flesta ledningsgrupper vill arbeta mer med strategiska frågor än de gör idag och undvika de sk “cykelställsfrågorna”. Men de har ofta inte samma syn på vad som är vad och tenderar att fastna i det operativa eller passa på att ta frågor som bara involverar några avdelningar.
En ledningsgrupp ska arbeta med frågor som berör hela verksamheten och som är kopplade till uppdraget! I en workshop definierar man gemensamt vilka det är.
När man vet vilka frågor som hör hemma på mötena är det lättare att finna en form för vilka möten man vill ha och hur agendan ska vara uppbyggd. Samt hur var och en förväntas förbereda sig.

Hur samverkar teamet?

En trygg grupp av människor samverkar bättre, utvecklar nya bra idéer och skapar bättre resultat. Trygghet i ledningsgruppen är en förutsättning för att klara tuffa beslut och svåra situationer samt för att klara en av de stora utmaningarna – förändringsledning, dvs att driva besluten hela vägen ut, till handling hos de individer som berörs.

I workshops jobbar man med hur ledningsgruppen ska samarbeta för att bli ett tryggt och öppet team. Gruppen definierar vad som krävs för att vara en bra ledningsgrupp. De skapar värdebaserade spelregler samt bygger eller förstärker en feedbackkultur som är ett av de viktigaste verktygen för att utveckla en grupp och resultat i verksamheten. Vi lutar oss i diskussionerna på modern forskning kring grupputveckling (bl a Susan Wheelan).

Hur kan man använda olikheter i ledningsgruppen?

Vi är alla olika och inom ledningsgruppen behöver man vara tydlig på hur man kan använda olika personers styrkor för att nå ett bra affärs-/verksamhetsresultat, vem som är bäst på att ta vilken roll när man samarbetar med varandra.

Det handlar inte om vad man är, utan vad man har fallenhet för att göra. Om någon har lätt för att spruta kreativa idéer så behövs någon annan som har fallenhet för att kritiskt granska rimligheten i dessa. En tredje är bra på att driva gruppen framåt till beslut och kompletteras av någon som finner detaljnivån stimulerande som ser till att man slutför uppgifterna, etc. Alla behövs för framgång!

När alla förstår sina mest naturliga teamroller kan man använda dessa effektivt för att kommunicera och komplettera varandra. Kompletta team är mer framgångsrika än andra. För att analysera teamet och hitta rätt rollsammansättning respektive samverkan använder vi välrenommerade verktyg. Kring dem samlas ledningsgruppen för att analysera, förstå sin potential som team och utveckla sina arbetssätt.

Personlig coaching

Mellan olika tillfällen kan det vara av värde att stötta ledningsgruppens medlemmar genom att ge personlig feedback och coaching till var och en. Ett bra sätt att göra det på är att alla medlemmar genomför minst ett samtalstillfälle med en personlig coach. Därefter ”avropar” man fortsatt coaching efter eget behov.

Förändringsledning

En av ledningsgruppens viktigaste uppgifter är att leda organisationen i en ständigt föränderlig värld. Att sätta färdriktningen är den lilla delen i förändring – att skapa förutsättningar och engagera medarbetarna är det som tar tid. Alltför ofta fattas beslut där man utgår från att ledarna genomför dessa i organisationen utan att få förutsättningar för det. Ledningen behöver medvetenhet om vilken planering som krävs och vilken uppföljning man behöver genomföra och sätta en egen process för hur man ska göra detta.

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer »

 

Är din ledningsgrupp effektiv?

Gör en skattning av hur din ledningsgrupp fungerar.

Testa själv