Intensivträning IT-chef, KAM och IT-kundansvarig

IT står inför stora förändringar som vi bara har sett början av. Nu händer digitaliseringen på riktigt. För att IT-avdelningen fortfarande ska upplevas relevant i organisationen måste digitalisering prioriteras högre i IT-ledningen. Utveckling av traditionella system och operativt fokus är alltid angeläget men det överskuggar ofta andra behov.  IT behöver kliva fram och axla rollen som digital influencer.

Affärsmodeller förändras och fokus läggs allt mer på digital innovation och möjligheter att skapa intäkter eller effektivisering. Men, 55% av CIO/IT-chefer har fortfarande ett allt för ensidigt fokus på att leverera en stabil och kostnadseffektiv IT-miljö enligt Deloittes årliga CIO global survey. För att komma vidare tar verksamheten i varierande grad in extern hjälp. Oavsett hur mycket din IT-avdelningen upplever sig vara involverad i förändringen finns det alltid utrymme för förbättring.  IT-avdelningens fokus behöver förändras till att också hjälpa verksamheten med digitaliseringen och integration med molnbaserade IT-tjänster. Med rådgivare från IT-avdelningen ökar avdelningens värde och IT-ledningen får bättre kontroll på utvecklingen. En sådan roll förutsätter mer än tidigare förmågan att skapa relation med ledande befattningshavare och att utvecklas till en uppskattad rådgivare med helhetssyn i ett långsiktigt partnersamarbete.

Förändringen behöver genomsyra hela IT-avdelningen men ett antal roller har extra stort ansvar för att föra dialogen med kunder och beställare så att IT blir en verklig partner även i praktiken. Detta är en intensivträning för att bli kundens naturliga samtalspart inom IT.

Har du rollen som KAM, IT-kundansvarig, ITRM (IT Relationship Manager), IT-samordnare, IT-koordinator, IT-strateg men självklart även IT-chef/CIO eller i andra roller som dagligen har dialog med IT-avdelningens beställare är den här unika kursen för dig. Att utveckla ett tydligare kundperspektiv och arbeta rådgivande är ofta enkelt i teorin men betydligt svårare i praktiken när kundkrav ska balansera med IT-avdelningens mål och förutsättningar. I den här kursen varvas teori och praktik, du får agera själv (learning-by-doing) tillsammans med andra deltagare under två intensiva dagar.

Efter kursen har du lärt dig hur du i praktiken utvecklar:

  • Hur IT-avdelningen linjerar med verksamheten och bygger en stark relation med kunder/beställare
  • Ett konsultativt och proaktivt arbetssätt som positionerar IT som den rådgivande partner som verksamheten efterfrågar
  • Att beskriva föreslagna IT-lösningar på ett sätt som motsvarar verksamhetens behov och språkbruk
  • Att vinna den interna kundens förtroende och göra överenskommelser
  • Att påvisa den egna IT-avdelningens fördelar för verksamheten för att möta extern konkurrens på bästa sätt

Unik träning

I ett ”träningsläger” som är anpassat för en IT-avdelnings utmaningar arbetar deltagarna med ett verklighetsbaserat case där de bokstavligen möter en “riktig” kund. Under två dagar får de praktiskt arbeta med att hantera kunden på ett konsultativt sätt i fyra möten. De tränar på att förstå både kundens verksamhet och behov samt skapa förtroende för den egna kompetensen genom att ställa rätt frågor och tillföra kloka synpunkter och idéer. Tränar att tänka utifrån kundens perspektiv och möta kunden där han eller hon är.

Med hjälp av erfarenheter från många uppdrag inom IT har vi byggt upp erfarenheter som vi har skapat realistiska situationer och förberett vilka svårigheter och invändningar som kunden skall möta deltagarna med. Direkt från verkligheten.

En upplevelse

De kommentarer som vår kund oftast får i slutet av de två dagarna är: ”Väldigt verklighetsnära! Mötena kändes som på riktigt, samma känslor och engagemang”, kunden var så påläst på vårt jobb”, ”Det var på riktigt!”.

Innehåll

Metoden bygger på att varva korta teoripass med praktisk träning. Det är i mötet med kunden som man får insikt. När tanken möter känslan kan vi ändra beteende. Teori för vi fram före varje möte, men också efter då man är verkligt mottaglig för hur man gjort, eller borde ha gjort. Utifrån den affärslogik som deltagarna är vana vid i sina roller, lägger vi upp ett antal möten med kunden.

En mötessvit består av:

  • Möte 1 går ut på att förstå kundens situation, hans eller hennes problem/möjligheter och vilka konsekvenser som dessa har. Här tränas frågeteknik och förståelse av verksamhetsfrågor
  • Vid möte 2 brukar man behöva komplettera sin bild samt börja föra ett resonemang kring olika lösningar. Här tränar vi vidare på dialog, lyssnande och att förstå verksamheten
  • I möte 3 återkommer deltagarna med en presentation av en lösning eller en jämförelse av flera lösningar som beslutsunderlag för kunden. Här tränar vi presentation utifrån ett retoriskt upplägg
  • Vid möte 4 kommer man överens och konkretiserar en handlings- och tidplan där båda parter har ansvarsområden. Här tränar vi att göra överenskommelser

Resultat

Metoden ger konkreta och starka upplevelser. När man lyckas belönas man med förtroende och en god dialog som leder till resultat. Man får också uppleva hur det går när man missar information eller affärsmöjligheter, eller när man inte tänker ur kundens perspektiv. Upplevelserna ger både insikt och lärande. Deltagarna förstår sitt ansvar och vilka praktiska konsekvenser som det egna agerandet får. Deltagarna lär sig att analysera motpartens behov och använda denna i utformning av lösning.

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer »

“Genom samarbetet med Advantum Progress fick vi in interaktivitet i vårt förändringsarbete som vi tidigare har saknat”

Mikael Kanrell, Chef IT-avdelningen SCB