Styrelsens arbetsformer och samarbete

Även styrelser tjänar på att utveckla gruppens samarbete och arbetssätt. Det är ofta mer självklart för en styrelse att fokusera på utveckling av den formella sidan utifrån styrelsekoden, men även samarbetet påverkar resultatet precis som i alla andra grupper.

Göra rätt saker

Behoven varierar från styrelse till styrelse. Några behöver styra upp effektiviteten i arbetet på och vid sidan av mötena. Det kan vara lyfta sig från en alltför operativ nivå, att sortera ut vad som hör hemma i styrelsen.

Ibland behöver man definiera gränssnitten till verksamheten tydligare, dels för att det ska vara en gemensam uppfattning i styrelsen men inte minst för att det tydliggör för verksamheten/VD vilka krav som ställs på dem och på vilken nivå de ska bidra.

En annan viktig bit för styrelsen är effektiva möten, inte minst att förbereda och genomföra bra strategidagar. Eller bara se över agendan i de löpande styrelsemötena.

Advantum Progress bidrar med att skapa ett bra upplägg för workshops i styrelsen där vi faciliterar diskussioner kring ovan.

Givande samarbete

Några styrelser behöver fördjupa samarbetet vilket ger ett bättre beslutsfattande. Ju större tillit, ju bättre kvalitet blir det på de svåra och komplexa beslut man kan behöva fatta tillsammans.

De kan också hända att man har ett dåligt eller till och med konfliktfyllt arbetsklimat vilket aldrig gagnar verksamheten utan behöver åtgärdas.

I alla grupper är det värdefullt att sätta scenen för hur man vill att samarbetet och samtalsklimatet ska vara. Vi bidrar med att leda styrelsen i diskussioner kring förhållningssätt samt skapa förståelse för hur individuella olikheter skapar olika behov i dialogen och framför allt beslutsfattandet. Vad innebär det t ex för det praktiska arbetet att några har behov av tid för reflektion medan andra vill fatta snabba beslut? Vilken påverkan har det på arbetsformer och för nivå på beslutsunderlaget?

 

 

“Advantum Progress kom in och hjälpte oss i Motormännens styrelse med en konstruktiv insats i ett läge med samarbetssvårigheter inom styrelsen. Konsultens erfarenhet, metodkännedom och mänskliga värme avlastade trycket och vi kom till en bra överenskommelse om hur vi skall bedriva styrelsearbetet framgent”

Ulf Blomgren, Styrelseordförande Motormännens Riksförbund