Mäta employer branding

Fokus för mångas utveckling av ett employer brand ligger på att positionera och marknadsföra sig som den bästa arbetsgivaren för att lyckas i rekryteringsprocessen. Att vara en attraktiv arbetsgivare är minst lika viktigt för att motivera och behålla befintlig personal. Att bygga upp ett employer brand är att sätta människan i centrum, utveckla en strategi och följa den. Det räcker inte med att mäta kvantitativt som exempelvis antalet inkomna svar på platsannonser. För att mäta framgången i employer branding behövs ett kvalitativt mått som går inifrån och ut i organisationen.

Den demografiska utvecklingen blir allt tydligare – trots en ökande befolkning blir vi allt äldre, men faktiskt färre i arbetsför ålder. Konkurrensen om kompetensen kommer därför att öka. Vi vet också att ungas val av jobb är annorlunda än för äldre generationer. Karriären är en tydligare del av identiteten och skillnaden mellan privat- och arbetsliv inte lika viktig. Forskning visar att unga idag väljer arbetsplats utifrån kultur i första hand. Högt upp kommer också möjlighet till utveckling och frihet under ansvar. För att mäta och se om vi har ett konkurrenskraftigt arbetsgivarvarumärke bör vi se över våra HR-processer och organisationens ledarskap. Det är det som bygger kultur.

Employee Net Promotor Score (eNPS)

eNPS är ett jämförelseindex för employer branding som vinner allt större acceptans internationellt och i Sverige. Det bygger på ett motsvarande index för kundlojalitet Net Promoter Score (NPS). På ett liknade sätt mäter eNPS medarbetarnas benägenhet att rekommendera sin arbetsgivare som arbetsplats baserat på en enda kritisk fråga; ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera företaget som arbetsplats till en vän”? Frågan är lika enkel som genialisk och forskning visar att den effektivt och sammanfattande mäter dubbelriktad lojalitet både mot arbetsplatsen och vännen. eNPS kan variera från –100 till +100, där ett positivt tal visar att det finns fler ambassadörer än kritiker. Ett värde från +20 är bra för de flesta organisationer. Frågan kompletteras normalt med en ytterligare en fråga kring de viktigast orsakerna bakom bedömningen.

Komplement till medarbetarunderaökning

Den största fördelen är att eNPS är lätt att förstå och jämföra, men med bara denna fråga vet vi inte vad medarbetarna bygger sina bedömningar på. I våra medarbetarundersökningar utformar vi ett flertal kompletterande frågor som efter analys ger detaljerade svar på de bakomliggande orsakerna och var i organisationen ambassadörer och kritiker finns. Först då kan ledning och medarbetare arbeta med förbättringar som rätt utfört påverkar eNPS positivt vid nästa mättillfälle. Vi rekommenderar att eNPS mäts åtminstone varje halvår och att en komplett medarbetarundersökning som innehåller eNPS genomförs varje eller vartannat år.

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer »

”…vi fick mycket proffsigt och bra stöd av Advantum Progress. Detta gäller både initialt planerande, upplägg, genomförande och leverans.”

Maria Westerlund, HR Director, SEI