Praktisk coach i förändring

Chefen har en avgörande roll i att leda processen genom förändringsarbetet varför det är viktigt för framgång att ge cheferna bra förutsättningar.

Förändring är en långsiktig process men den måste börja någonstans, oftast startas ett tidsbestämt projekt för att skapa förutsättningar.

Att använda en extern resurs i projektet ger en skjuts i början, utan att inkräkta på ledningens och ledarnas ägarskap av och ansvar för hela förändringsprocessen. En förändringscoach är i mångt och mycket ett initialt praktiskt stöd i projektet som hjälper till att skapa dess förutsättningar, struktur, hjälpmedel och, inte minst, överför kompetens till chefer som säkerställer att processen drivs internt på ett sätt som skapar resultat. 

Ledningen måste äga förändringen

Att driva förändring har flera faser. Att utveckla strategi och riktning för förändringen kan ske i olika delar av organisationen men involverar oftast i ledningen på någon nivå. Därefter gäller det att få det att hända. Ledning och ledare måste äga förändringen för att säkerställa resultatet. Två av tre förändringsprocesser misslyckas och den vanligaste anledningen är att man inte lägger tillräckligt med fokus på implementationen i organisationen. Konsekvensen av en halvhjärtad insats är dels att resultatet uteblir, men också att förtroendet för ledningens beslut undergrävs.

En drivande resurs i projektet

Att implementera och hitta nya arbetssätt är en process som fortgår över en längre tid där uthållighet är en viktig framgångsfaktor. Men, implementationen ska starta på ett strukturerat sätt. Cheferna är nyckelpersoner i en förändringsprocess och det krävs tid för att ge cheferna förutsättningar och verktyg för att lyckas. Resurser finns sällan i överflöd, ett sätt är att projektledningen tar hjälp av en erfaren förändringsledare som  kan vara både bollplank och en drivande resurs i projektet. En resurs som också vid behov kan ge stöd till cheferna i det praktiska förankringsarbetet hos medarbetarna, utan att frånta dem ansvaret.

Extern coach

Vår affärsidé är att få förändring att fungera. Där har vi vårt fokus. Vi har lång erfarenhet att hjälpa organisationer i förändring och har utvecklat koncept och engagerande metoder för att säkerställa en lyckad implementering.

Våra förändringsledare bistår i implementationen med att i ett tätt samarbete och dialog med ledning och uppdragsgivare t ex:

  • Koordinera och vara drivande i det initiala projektet
  • Lägga upp en plan för implementation i förändringsprocessen i dialog med ledning och projekt
  • Föreslå kommunikations- och informationsvägar från ledning/ledare till alla medarbetare och vice versa.
  • Involvera samtliga chefer som ansvariga för implementation i grupperna
  • Utveckla chefers kompetens i förändringsledning
  • Skapa hjälpmedel för cheferna för deras implementering av förändringsprojektet
  • Stötta chefer i gruppernas aktiviteter för att ta fram individuella beteenden
  • Stötta cheferna i att de i sin tur ska kunna följa upp individernas framsteg

Läs mer om vår syn på stegen i en förändringsprocess

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer»

Fungerar förändringsarbetet?

Gör en skattning av hur ert förändringsarbete fungerar.

Testa själv