Kunskapsdelning i praktiken

Avtalat har en stor skatt av kompetens. Många specialister med djupa kunskaper täcker ett brett område. Men hur delar man kompetensen så att fler kan mer?

Avtalat kan tjänstepensioner och försäkring. De lotsar arbetstagare att förstå vad som ingår i de olika kollektivavtalen, vad som händer vid sjukdom, pension, arbetsskada, föräldraledighet etc. Man får veta vilket skydd man redan har. Inom samma områden, fast från ett annat perspektiv, lotsar de också arbetsgivare hur man hanterar och administrerar alla olika frågor.

Komplexiteten i att kunna flera olika kollektivavtal, deras olika pensioner såväl som försäkringar, ur både ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv, gör det är lätt att föreställa sig att detta kräver massor av kompetens inom väldigt många olika områden. Och kompetensen finns, organisationen har samlat många specialister.

En ständig utmaning är att dra maximal nytta av den fantastiska kompetensbanken. Ge fler medarbetare förutsättningar att möta olika kunder och möta upp deras frågor inom fler områden. Den naturliga vägen är att specialisterna får dela med sig till varandra, men hur?

Modell för utveckling av arbetssätt

Utbildning i fakta och kompetensdatabaser är en självklarhet men man ville också systematisera  lärandet i samarbetet som ständigt pågår i den dagliga verksamheten.

Advantum Progress anlitades för att bidra med verktyget ”Teamreflektion kring Arbetssätt – TA”, för att arbeta med kunskapsdelning i mindre grupper. Det är en metod som går ut på att man avsätter en stund efter en specifik aktivitet för att tillsammans göra en analys av aktiviteten och resonera sig fram till bästa sätt att göra saker på. Ett tillfälle att på ett strukturerat sätt dela faktakunskap och vinnande arbetssätt samt gemensamt utveckla det vidare. Vi tränade ett fyrtiotal medarbetare i metod, modell och kommunikation, vid tre utbildningstillfällen. Mycket träning i små grupper utifrån verkliga situationer.

Avtalat har internt döpt metoden till ”Utvecklande reflektion” och använder den systematiskt. Idag analyserar små eller stora team sina aktiviteter med ett resonemang kring ”Vad gör vi bäst när det här händer? Vad kan vi lära? Vad ska vi ta vara på eller utveckla?”. En nyckel är att resonemangen är gemensamma för då kommer flera perspektiv och erfarenheter fram och utmynnar i slutsatser om vad som är optimalt att göra.

Det handlar också mycket om inställning när man går in i dessa reflektioner. Utgångspunkten ska vara att alla kan lära, alla delar med sig och alla både ger och får insikter och verktyg. Man tänker tillsammans och framåtriktat. Istället för vad som borde ha gjorts annorlunda fokuserar man på vad som är bästa sättet framöver. Och man gör det med kundens bästa för ögonen.

I den första fasen av programmet hade man stort stöd av ett parallellt arbete med företagets värdegrund som involverade alla medarbetare.

Hur gick det?

Sara Albertsson, chef på enheten Kunskap och stöd, är den som såg behovet och genomförde utbildningen för alla sina medarbetare. Vi frågade om hennes upplevelser under utbildningen och resultatet efteråt.

“Vi hade en utmaning i att på ett strukturerat sätt, med medarbetare som inte ännu kände varandra, hitta en fungerande metod för reflektion efter aktiviteter man genomfört tillsammans. I samarbete med Advantum Progress vidareutvecklade och anpassade vi deras modell för reflektion till en metod som passade oss och som tydligt kunde kopplas till både små och stora frågor i vår vardag där reflektion behövdes.

Hela utbildningen genomfördes digitalt vilket passade oss bra då medarbetarna är utspridda runt om i landet och arbetet i mindre grupper med mycket handledning från våra kursledare gjorde att vi alla fick chans att testa på upplägget ordentligt.  

Att få en gemensam modell för dialog har varit väldigt värdefullt då alla oavsett tidigare erfarenheter stått på samma grund för hur vi vill jobba hos oss idag. Flera medarbetare har efter utbildningen berättat om hur de valt att göra en utvecklande reflektion för att lyckas med svåra utvärderingar av aktiviteter där allt kanske inte gick som man på förhand förväntat sig. För mig är det ett bra betyg på att vi hittade en modell som det är lätt att vända sig till och ta stöd av.

Eftersom vi i början inte visste vilket upplägg som skulle passa oss var stödet från Advantum Progress väldigt viktigt både i att bolla vilken metod vi skulle välja och i hur den skulle implementeras. En nära och tät dialog och kontinuerlig avstämning även under implementeringen gjorde att vi hela tiden kunde säkra så bra kvalitet som möjligt. Advantum Progress som samarbetspartner var väldigt bra att jobba med då de är både lyhörda, kompetenta och besitter mycket erfarenheter vi fick dra nytta av.”

Hur man delar kompetens och utvecklar arbetssätt

Läs mer