Rekrytering på M Sverige

Vid rekrytering mäts ofta hur personen är. Meriter verifieras med kvalifikationer, erfarenheter, arbetsprover, referenser och till slut intervjuer. Men hur är det med beteenden, vilka typer av uppgifter passar denna person bäst?

En del uppgifter tar man sig an med lätthet (även om de är svåra), andra kostar mer energi att genomföra. Fallenhet för en typ av beteenden har alltså stor inverkan på produktivitet och inte minst på hur bra vi trivs med vårt jobb. Vi vet ju alla vilken påverkan det har.

På M Sverige gör man beteendeprofiler som ett av de sista stegen i rekryteringsprocessen. Carina Brundell, HR ansvarig på Riksförbundet M Sverige berättar:

"Belbinprofilen är ett bra komplement till övriga delar i vår rekryteringsprocess. Den ger oss ytterligare en dimension och är ett bra verktyg för att kunna föra en djupare dialog med kandidaten.

Belbinprofilen skiljer sig från många andra självskattningstest, då även fyra till sex referenspersoner får ge sin bild av kandidaten genom ett kortare observatörstest. Det ger oss en mer nyanserad bild av kandidaten och ett bra underlag för att föra ett konstruktivt samtal om det finns en samstämmighet eller om det är ett gap mellan kandidatens bild och observatörernas bild av personen.

Cheferna i vår organisation har också tagit fram en Belbinprofil. I rekryteringsprocessen görs en analys hur väl kandidatens och chefens profil matchar varandra. I återkopplingen kan vi då resonera kring styrkorna i matchningen och belysa eventuella problem som skulle kunna uppstå – redan innan anställning – och det skapar trygghet för både kandidaten och för oss som arbetsgivare."

Vi samarbetar sedan många år tillbaka med Advantum Progress som hjälper oss i alla delar med att ta fram en Belbinprofil på aktuella kandidater. De sköter även all administration, samt samlar in all data från kandidaten och referenspersonerna.

Advantum Progress konsult är mycket kunnig i verktyget. Vi får ett bra stöd från det att vi startar processen med en kravprofil till återkoppling till kandidaten. Vi har också en bra dialog tillsammans under processens gång. Advantum Progress är engagerade och ställer relevanta frågor i såväl analysfasen som under återkopplingen och i efterarbetet."

Hur man säkerställer rätt beteendeprofil vid rekrytering

LÄS MER