Införa strategin i praktiken

Statistiska Centralbyrån – SCB – har en relativt ny strategi, en del av denna är att SCB ska använda enhetliga, standardiserade och effektiva processer, verktyg och metoder genom hela statistikproduktionen. Detta påverkar SCBs IT-avdelning på många plan.

Som en del i processen att förankra strategin inom IT-avdelningen valde SCB IT att arbeta i flera steg med IT-ledning/chefer, medarbetare med nyckelroller liksom samtliga medarbetare på IT-avdelningen. Advantum Progress fick förtroendet att lägga upp programmen och leda dessa tillfällen.

Först samlades IT-ledning för att diskutera vilka utmaningar som medarbetarna kommer att möta i organisationen och hur man ska agera för att lyckas införa strategin. För att ge djup åt diskussionen började vi under en dag med en mycket verklighetsbaserad och speciell utbildning baserat på ett spel där man fick agera direkt gentemot en intern kund utifrån en utmanande och verklig situation. Kunden är inte riktigt äkta, men med ett case som är mycket verklighetstroget och någon man aldrig träffat förut blir känslan äkta. I ett antal möten fick man övertyga denna motvilliga person från en annan avdelning i verksamheten om nya sätt att arbeta utifrån strategin. Liksom all förändring var det inte helt lätt. Utifrån den upplevelsen ägnades nästa dag åt att diskutera vilket stöd medarbetarna behövde för att lyckas på denna resa, vilka fördelar det finns för olika delar i SCBs organisation och hur ledningen på IT behöver styra och stötta sina medarbetare i den processen.

Steg två innebar att personer i nyckelroller för den interna kunddialogen genomgick samma utbildning med något fördjupat innehåll. Enligt egen utsago lärde man sig mycket om att föra en bra dialog och driva förändring. Samtidigt arbetade man fram argumentation och verktyg i kunddialogen.

I steg tre samlade man alla medarbetare för att förankra strategin och resonera kring vad förändringen innebär både för IT och för verksamheten, vad IT-avdelningen kan göra för att underlätta för de interna kunderna och, inte minst, vad varje individ på IT-avdelningen kan bidra med, oavsett vilken roll man har. Dagen karaktäriserades av högt engagemang i diskussionerna, många bra resultat och lättsamma men lärorika inslag, bland annat en uppskattad interaktiv teater.

Vi frågade Mikael Kanrell, IT-direktör om hans upplevelse av vad denna process bidragit med:

”Genom samarbetet med Advantum Progress fick vi en interaktivitet i vårt förändringsarbete som vi tidigare har saknat. Förändringen och vad vi som individer kan göra för att bidra blev mer tydlig och realistisk genom de utbildningar som togs fram och genomfördes. Vi fick en tydlig återkoppling på vårt sätt att arbeta med förändringen och många bra verktyg för att stärka det arbete som krävs för att säkra att förändringen sker på flera nivåer. ”

Läs mer om intensivträning för KAM/IT-ansvarig»

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer»

Hur utveckla proaktivitet och konsultativ förmåga?

LÄS MER