Nya grepp

I årets medarbetarundersökning fokuserade Stockholm Environment Institute – SEI – på att förenkla och förbättra organisationens arbete med undersökningsresultatet.

SEI deltog som pilot i Advantum Progress projekt att ta fram av nya arbetssätt för workshops som var en följd av vår undersökning av ”Framtida medarbetarundersökningar”. Utifrån denna tog vi som leverantör fram enklare och färre grafer för både presentationer och för underlag till workshops i hela organisationen. Workshopkonceptet utgår från de bästa och sämsta resultaten samt vilka förbättringar och eventuellt försämringar som utvecklats sen föregående undersökning.

SEI har en internationell organisation med centers i nästan alla världsdelar. HR valde att i sina workshops ge avdelningarna uppgiften att finna maximalt tre aktiviteter per arbetsgrupp för att skapa förbättringar. Man höll antalet nere för att öka möjligheten till ett kvalitativt genomförande.

För en hög kvalitet på workshoparna valde HR också att facilitera dessa i många grupper. En bra workshopledare säkerställer ett bra grupparbete och ger chefen möjlighet att koncentrera sig på att skapa ett bra resultat. För de chefer som själva faciliterade erbjöd Advantum Progress ett koncept med en detaljerad manual och en presentation för workshopen.

HR Director Maria Westerlund har skapat en genomgående struktur för att medarbetarundersökningen ska ge resultat. En framgångsfaktor i den strukturen är uppföljning av arbetet. Ledningsgruppen har kontinuerligt haft ämnet uppe på agendan för att följa utvecklingen av vilka workshops som genomförts, vilka tre aktiviteter som varje avdelning/grupp genomfört och så småningom vilka framsteg som gjorts i det arbetet.

Vi arbetade i nära samarbete med Maria genom hela processen och bad henne reflektera kring sina upplevelser i arbetet med årets medarbetarundersökning:

”Nu snart 10 månader efter att vi startade arbetet med en förenklad medarbetarmätning så kan jag konstatera att vi fick mycket proffsigt och bra stöd av Advantum Progress. Detta gäller både initialt planerande, upplägg, genomförande och leverans. Jag uppskattade särskild den djupa kompetens som de uppvisade tillsammans med en leveransförmåga utöver det vanliga.”

Hur göra en lyckad medarbetarundersökning?

LÄS MER