Den fantastiska förändringsresan

Det här är en historia om uthållighet och dess belöning – resultat!
En fantastisk resa som började med en splittrad och konfliktfylld organisation som på kort tid har utvecklats till att ha rätt fokus, högt engagemang och lugn. Advantum Progress har fått förtroendet att delta i Riksförbundet M Sveriges utveckling under två år.

Organisationen har under denna tid genomfört många förändringar.
”Vi har under senaste två åren fått många nya medarbetare, ny ledning, fler chefer och vår kongress har valt en ny styrelse.  Samtidigt har vi utvecklat vår inriktning med fler värdeskapande tjänster och en helt ny varumärkesstrategi samt namnbyte. Det har ställt stora krav på både medarbetare och ledning”, säger Christer B Andersson, VD.

Bakgrund

När man bestämde sig att för att påbörja sin förändringsresa var situationen besvärlig.

”Vi hade några utmaningar att ta hänsyn till, en snart hundraårig historia och en alltför hög medelålder bland medlemmar på 65+. En utveckling av verksamheten kräver driv och nyskapande i organisationen, istället hade vi stagnerat – ”så här har vi alltid gjort”. Dessutom fanns konflikter från medarbetarnivå ända upp i styrelsen.”

Resan började med att ledning och styrelse beslutade att kartlägga nuläget genom en undersökning bland medarbetarna. Advantum Progress fick uppdraget. Denna visade bl a brister i kunskap om företagets färdriktning, i tilltro, förutsättningar och i samarbetet mellan avdelningar. Men det fanns givetvis också ljusa sidor, man uppskattade sina närmaste kollegor och de personliga arbetsförutsättningarna.

Ledningsgruppen tog resultatet på stort allvar.
Vi insåg att vi behövde göra en kulturresa – att skapa långsiktig och hållbar förändring i organisationen var en av förutsättningarna för att starta arbetet. Vi var i stort behov av att utveckla verksamheten.”

Förändringsarbete i många steg

Ur undersökningens resultat identifierade ledningen punkter som man själva kunde förbättra och agerade direkt med mer information och att skapa delaktighet i täta dialogmöten med hela organisationen. Förutom det startade man ett antal workshops där medarbetarna fick identifiera egna förbättringspunkter utifrån undersökningen. Det grupperna identifierade som förbättringar handlade bl a om kunskap om verksamheten totalt och samarbete mellan avdelningar. Handlingsplaner skapades i varje grupp.

Så långt brukar en vanlig medarbetarundersökning bedrivas. Men här gick man “all-in”!

Handlingsplanerna följdes upp kontinuerligt och fanns även på ledningsgruppens agenda. En ny omgång med workshops inleddes där alla avdelningar mötte varandra med övningar för att lära känna varandra som personer och lära sig om olika avdelningars samt individers arbetsuppgifter och mål. Och inte minst finna nya samarbeten.

Redan efter ett halvår gjordes en ny avstämning i form av en miniundersökning bland medarbetarna.
”Framstegen var exceptionella! Vi fick redan här ett resultat av insatserna som var över förväntan! Det gav oss ännu mer energi att fortsätta med kraft!”, fortsätter Christer. Varje grupp följde upp sitt resultat kopplat till handlingsplanen.

Men uthållighet är mer än ett halvår så resan fortsatte.

Fokus affärsutveckling

Efter ytterligare några månader var man redo för ett nytt steg. Vid en årlig kickoff startades ett arbete med att ta fram idéer till utveckling av organisationens erbjudande. I tvärfunktionella grupper togs förslag fram som vidarebearbetades på hemmaplan och presenterades för ledningsgruppen en månad senare.
Det gjordes ett gediget arbete och vi fattade beslut om flera nya projekt baserade på detta. Utvecklingen av dem har gett oss nya erbjudanden, men också delaktighet och ökad kreativitet i organisationen”, konstaterar Christer.

Goda resultat

Ett och ett halvt år efter första medarbetarundersökningen gjordes en ny. Trenden är tydlig! Det goda resultatet från den uppföljande miniundersökningen höll i sig och ökade ytterligare på ett antal punkter. Då det inte får gå inflation i antal workshops så var processen denna gång både kortare och enklare. Resultatet diskuterades vilket ledde till en del förbättringar i grupperna.

Vid nästa årliga kickoff hade det gått nästan två år sedan starten. Där träffades alla medarbetare i organisationen. Vi mötte öppna ansikten, kreativ dialog och mycket skratt. För att inte tala om högt engagemang. Alla grupper startade rent praktiskt sin verksamhetsplanering för kommande år. Därtill jobbade man fram gemensamma spelregler och önskade förhållningssätt med fokus på beteenden. Det vidarebearbetades av en grupp och presenterades för ledningsgruppen en månad senare för beslut.

”Efter två år och ett gediget arbete med involvering och dialog på alla nivåer i organisationen har vi skapat en stabil grund. En av framgångsfaktorerna är det engagemang och den vilja som utvecklats hos det här gänget utifrån den process som Advantum har tagit fram tillsammans med oss. Vi har gjort fantastiskt mycket på relativt kort tid och arbetet med förändring och utveckling fortsätter – det är alltid pågående.”

”Advantum Progress var ett mycket bra stöd i vår resa, både för att bidra med innehåll och struktur i förändringsprocessen samt som bollplank. Framgången för organisationen grundlades i det löpande arbetet med Advantum genom kunskap och metoder att engagera medarbetarna i arbetet. Konsulten följde också regelbundet upp vår tidsplan och hjälpte ledningen att driva på förändringsarbetet.”

Att vara med på resan har varit ett av de roligare uppdragen vi haft på Advantum Progress!
Vi har haft möjlighet att under mer än två år jobba med helheten genom att bidra i planering av processen, kreativa upplägg och facilitering av workshops och kickoffer i nära samarbete med VD. Vi har utvärderat resultaten med hjälp av undersökningar. Därtill genomfört utvecklingsdagar för samarbete både inom ledningsgruppen respektive styrelsen, men också dem emellan. Organisationen har tagit stora steg framåt och våra hjärtan klappar extra för M Sverige!

Hjälp i förändrings- processen?

LÄS MER

Fungerar förändringsarbetet?

Gör en skattning av hur ert förändringsarbete fungerar.

Testa själv

Riksförbundet M Sverige

…är en konsumentorganisation med cirka 90000 medlemmar som tillvaratar trafikanters intressen. Ett medlemskap ger tillgång till allt från rådgivning inom juridik, resor och teknik samt erbjudanden i samarbete med olika partners.
En stor uppgift för M Sverige är att genom opinionsbildning och påverkansarbete föra konsumenternas röst i den trafikpolitiska debatten.
Organisationen hette tidigare Motormännens Riksförbund och har senaste åren utvecklat sitt varumärke, bytt namn och utvidgat verksamheten gentemot fler målgrupper.