Ledningsgrupp i förändring

”Vårt jobb är att leda den här organisationen genom en tid av stora förändringar på alla plan”, säger Christer B Andersson, VD på Riksförbundet M Sverige. ”Vi har under senaste två åren fått många nya medarbetare, ny ledning, fler chefer och vår kongress har valt en ny styrelse.  Samtidigt har vi utvecklat vår inriktning med fler värdeskapande tjänster och en helt ny varumärkesstrategi samt namnbyte. Det ställer stora krav på våra medarbetare och därmed ännu större krav på oss som ledning. Det är en framgångsfaktor att vårt samspel verkligen fungerar!”

” Att utveckla ledningsgrupper och organisationer är grunden för förändringsledning. Vi hade i ledningsgruppen arbetat tillsammans i ca 6 månader och var i behov av att ta nästa steg. Rollerna i ledningsgruppen var satta och i takt med att organisationen utvecklades och nya kompetenser anställdes, började det skava i dialog och samarbete mellan avdelningar och chefer. Organisationen växte, utvecklades och kreativiteten var stor. Behovet av ett utvecklingsprogram och att lära känna varandras styrkor och svagheter växte fram.”

Sagt och gjort. Ett program för utveckling skapades tillsammans med Advantum Progress där vi identifierade de två områden som hade störst påverkan på att få ett effektivt arbete i ledningsgruppen och därmed bra resultat för organisationen. Fokus kom att ligga på att dela synen på ett tydligt uppdrag och på arbetssätt. Därtill sätta förutsättningar för ett riktigt bra samarbete.

I den första delen arbetade vi med att klargöra ledningsgruppens uppdrag. Utifrån det mejslade vi ut vilka frågor och ärenden som hör hemma i ledningsgruppen. Ett kännetecken för dessa är att de alltid är kopplade till det övergripande uppdraget och alltid berör hela gruppen. Därefter identifierade vi gränssnittet mellan frågor på strategisk nivå och vilka operativa frågor som bör vara med då de berör hela verksamheten. En passande agenda för ledningsgruppens möten blev också en produkt av diskussionerna.

“Jag ville säkerställa att alla står på en gemensam värdegrund, fortsätter Christer. Det är viktigt att vi har samma syn på vårt uppdrag, att mina närmaste medarbetare  förstår sin roll som medlem i ledningsgruppen och tar ansvar för helheten. Det är en annan roll än att vara avdelningschef.”

Den andra delen var att påbörja utvecklingen mot ett sammansvetsat team. Gruppen hade jobbat relativt kort tid tillsammans, var till viss del i en fas där man är artig och avvaktande men på väg in i en mer ifrågasättande fas. Syftet var att hitta verktyg för att utvecklas med både gemenskap och bibehållen produktivitet. Att börja skapa tillit och öppen dialog för att kunna dra nytta av potentialen i gruppens samlade kunskap och erfarenhet.

Vi började med att skapa gemensam förståelse för vilka fallenheter ett team behöver för att skapa bra resultat. Syftet var att förstå, acceptera och använda sig av olikheter. Utifrån det skapade vi tydliga förhållningssätt för hur man vill bete sig gentemot varandra.

”Jag upplever att vi, genom Belbin Teamskills, fick en förståelse för vilka olika fallenheter vi har i gruppen. Jag kommer att ha nytta av att jag nu vet mer om hur jag ska agera för att ta tillvara olika individers styrkor”, säger Christer. ”Gruppen visade sig vara både öppen och modig! Meningsskiljaktigheter togs upp vilket ledde till att knutar löstes upp och det blev konkret hur vi behöver jobba vidare på relation och kommunikation.”

”Resultatet kom direkt.  Vid efterföljande dialog och uppföljning i ledningsgruppen genomförde vi några konkreta förändringar. Vi har ännu idag nytta av att vi tillsammans tydliggjorde våra ansvarsområden och roller och att vi skapade ett gemensamt förhållningssätt.”

”Advantum Progress kände oss vid det här laget väl genom deras engagemang i vår förändringsresa så det var naturligt för oss att fortsätta vårt partnerskap även i denna utvecklingsaktivitet. Här visade de en ny sida av kompetens och erfarenhet kring ledningsgruppers arbete som vi drog stor nytta av, både under och efter utvecklingsdagarna.”

Läs mer om M Sveriges fantastiska förändringsresa

Hur utveckla ledningsgruppen?

LÄS MER

Är din ledningsgrupp effektiv?

Gör en skattning av hur din ledningsgrupp fungerar.

Testa själv

Riksförbundet M Sverige

…är en konsumentorganisation med cirka 90000 medlemmar som tillvaratar trafikanters intressen. Ett medlemskap ger tillgång till allt från rådgivning inom juridik, resor och teknik samt erbjudanden i samarbete med olika partners.
En stor uppgift för M Sverige är att genom opinionsbildning och påverkansarbete föra konsumenternas röst i den trafikpolitiska debatten.
Organisationen hette tidigare Motormännens Riksförbund och har senaste åren utvecklat sitt varumärke, bytt namn och utvidgat verksamheten gentemot fler målgrupper.